SZMK

Egy remek közösség és nem csak a színfalak mögött!

A család és az iskola kapcsolatának alapja csakis a bizalom lehet.

Gondolatok a szülői munkaközösségről

 

Ide…

 

 

 

 

SZMK – Szülői Munkaközösség

Elnök: Horváth Nóra

1. osztály: Simon Adél, Kiss Zsuzsanna

2.osztály: Pádárné Longa Karolina, Köves Mariann

3. osztály: Borkúti Lívia, Kiss Csaba

4. osztály: Barnai Ingrid, Szvoboda Zsuzsanna

5. osztály: Kéri Edina, Gál Izabella

6. osztály: Kiss Zsuzsanna, Varga Noémi

7. osztály: Fricz Aranka, Tisch Terézia

8. osztály: Huber Erika, Kovács Valentina

 

A  köznevelési törvény alapján a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesí-tésére szülői szervezetet hozhatnak létre. A szülői szervezet dönt saját szervezeti és működési rend-jéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról és képviseletéről.

A szülői szervezet vezetőit képviseleti úton választják, mivel a tanulók szüleinek több mint 50 % -a választotta őket, ezért a szülői szervezet vezetősége jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében, illetve az intézmény egészét érintő ügyekben.

Az osztályok szülői szervezetének közösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. Az osztá-lyok szülői szervezetének tagjai kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban választott elnök vagy osztályfőnök segítségével juttatják el az iskola vezetőségéhez.

A szülői szervezet jogai

A szülői szervezet véleményezési, javaslattételi és egyetértési jogait gyakorolja:  Az iskolai szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai szülői szervezet vezetősége. A vezetőség munkájában az osztályok szülői szervezetének elnökei vesznek részt. Ők választják meg a szülői szervezet iskolai vezetőségét. Véleményezési jog illeti meg a hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározására.

Egyetértési jog illeti meg:

 • a Házirend elfogadásában
 • az SZMSZ elfogadásában
 • az iskolai Pedagógiai program elfogadásában.

Döntési jogkörei:

 • megválasztja saját tisztségviselőit,
 • kialakítja saját működési rendjét,
 • az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét,
 • képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesíté- sében,
 • véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és tanulókkal kapcsolatos valamennyi kér-désben.

Egyeztetni kell a szülő szervezettel a következő témakörökben:

 • az iskola működési rendje, nyitva tartása
 • a benntartózkodás rendje (tanulók, vezetők) a vezetők és a szülői szervezet kapcsolattartá-sának formái,
 • tankönyvlista, tankönyvelosztás, rendelés szabályai, elvei
 • a külső partnerekkel való kapcsolattartás formái
 • a mulasztásokra vonatkozó rendelkezések,
 • a térítési díjra vonatkozó rendelkezések,
 • az egészségügyi felügyelet és ellátás rendje,
 • védő, óvó előírások,
 • bombariadó esetén az intézkedést,
 • a napközibe történő felvétel elvei,
 • a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái,
 • fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei.

A gyermek, illetve kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan dön-téshez, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul. A nyilatkozat beszerzése történhet az ellenőr-ző könyv aláírásával is.

Vezetői kapcsolat  a Szülői munkaközösséggel

Egy osztály tanulóinak szülői szervezetével a gyermekközösséget vezető osztályfőnök közvetlen kap-csolatot tart. A szülői szervezet intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait a szülői szervezet vezetője juttatja el az intézmény vezetőségéhez.

A szülői szervezetet az intézményvezető a munkatervben rögzített időpontban tanévenként legalább egyszer hívja össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól, valamint meghall-gatja a szülői szervezet véleményét és javaslatait.   Az iskolai szülői szervezet vezetősége akkor hatá-rozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint 50 %-a jelen van. A szülői szervezet elnöke közvet-len kapcsolatot tart az intézményvezetővel, és tanévenként legalább egyszer beszámol a nevelőtestü-letnek a szülői szervezet tevékenységéről.

Működésüket saját szervezeti és működési szabályzatban határozták meg.