Kézdi-Vásárhelyi Imre Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT

KÉZDI- VÁSÁRHELYI IMRE leszármazottai és családtagjai közös szándékkal és anyagi eszközökkel közhasznú jogállású, közhasznú fokozatú alapítvány létrehozását határozták el.

 

Alapító tagok:                                     

Nádosy Elekné  (Kézdi-Vásárhelyi  Margit)                        

Döry Ádámné  (Jeszenszky Éva)           

Vásárhelyi Endréné (Palovits Anna)  

Vásárhelyi Pálné  (Vosits Mária)               

Döry Hugó                                                              

Döry Imre                                                               

Döry Jenő                                                                

Konreichné Vásárhelyi Anasztázia         

Margitai Zoltán                                                              

Nádosy Sylvia                     

Patay Éna  (Helyesbített név)    Döry Éna                     

Sípos Ákosné  (Margittay Marietta)             

Vásárhelyi Anna                 

Vásárhelyi Béla                                                               

dr. Vásárhelyi Gyöngyvér  

Vásárhelyi Imre                                                              

Vásárhelyi János                                                          

Vásárhelyi Pál     

                                                           

Az alapítvány neve:

Kézdi Vásárhelyi Imre Alapítvány

 

Az alapítvány székhelye:

Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola

2822 Szomor,  Mátyás király u. 8-10.

Levelezési cím: 2822 Szomor, Mátyás király u. 8-10.

 

Az alapítvány célja:

A Khtv. 26. §. c, pont 2., 4., 5. és 6. pontjaiban megjelölt közhasznú tevékenység keretében Szomor községben szociális tevékenység folytatása, nevelés és oktatás támogatása kulturális tevékenység támogatása és a kulturális örökség megóvása.

 

Az alapítvány céljának részletezése:

Az alapítók az alapítványt az alábbi közhasznú tevékenységek támogatására hozták létre:

  1. A Khtv. 26. §. c, 2.pont szerinti szociális tevékenység keretében a Szomor községben lévő Kézdi- Vásárhelyi Imre Általános Iskola szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű tanulóinak segítése,
  2. A Khtv. 26. §. c, 4. pont szerinti oktatási és ismeretterjesztési tevékenység keretében az ezt segítő eszközök beszerzése, valamint az e téren kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógusok és diákok támogatása ,
  3. 26.§. c., 5. pont szerinti kulturális tevékenység támogatása keretében a tanterven felüli kulturális célú szabadidős tevékenység és ezt szolgáló közösségi rendezvények támogatása.
  4. A Khtv. §. c, 6. pont szerinti kulturális örökség megóvása területén Szomor község múltjának, történelmének , hagyományainak és kiemelkedő alakjainak felkutatása és emlékeinek megőrzése érdekében végzett   tevékenység támogatása.

 

Az alapítvány vagyona és felhasználási módja:

Az alapítvány induló vagyona 135.000,-  Ft azaz százharmincötezer forint készpénz, melyet az alapítók az Esztergom és Vidéke Takarékszövetkezet Gyermelyi Kirendeltségénél nyitott  63100136 12002047 számú bankszámlán az alapítvány javára befizettek.

Jelenleg a  név:  Duna Takarékbank  Zrt.  Gyermelyi Kirendeltsége

Jelenlegi számlaszám: 58600537-12002047-00000000 (folyószámla)

Lekötött számla: 58600537-31984184-0000000 (betéti számla)

 

Az alapítvány nyitott, így azt hazai és külföldi természetes és jogi személyek – akik az alapítvány céljaival egyetértenek –  adományaikkal támogathatják.

 

A felajánlás tárgya lehet pénz , ingatlan,  ingó dolog, vagyoni értékű jog, tevékenység, közreműködés.

A kuratórium visszautasíthatja azt a felajánlást,  amely az alapítvány céljaival ellentétes.

Az alapítvány „nyitott” számlájára történő pénzbefizetéshez nem szükséges a kuratórium elfogadó nyilatkozata.

 

Az alapítvány támogatása olyan felajánlás,  amely ingyenes, egyoldalú  és visszteher nélküli juttatást jelent.

Az alapítvány készpénzvagyonát alapítványi betétként – a kuratórium döntése szerint  -vállalkozási kockázattal nem járó módon kell elhelyezni.

 

Az alapítványi célok megvalósítására és az alapítvány működtetésére a mindenkori alapítványi vagyon hozama és a pénzbeli támogatások 80% – a használhatók fel.   A befolyt pénzbeli támogatások 20% – az alapítói vagyon összegét növeli.

Ettől az aránytól egyedi esetekben a kuratórium döntése alapján el lehet térni.

 

A rendelkezésre álló eszközök konkrét felhasználási módjáról az alapítványi célok megvalósítása érdekében a kuratórium jogosult dönteni.

 

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt csak az alapítványi célokra lehet felhasználni.

 

Az alapítvány kezelője:

Az alapítvány kezelője, legfőbb döntéshozó, irányító és gazdálkodó szerve a hat tagú kuratórium. Az alapítvány alapító tagjai közül legfeljebb egy személy lehet a kuratórium tagja.

Az alapítvány indulásakor az alapítók a kuratórium tagjainak  a következő személyeket kérték fel:

Elnök:  Orosz Attila                            

Tagok: Nagy György                          

             Mihalovics Péterné             

             Szelcsányiné Pauli Gizella    

             Terplán Zoltán                      

             Dr. Vásárhelyi Gyöngyvér     

       

A kuratóriumi tisztségre szóló megbízás határozatlan időre szól. A tisztség lemondással, a delegáló alapítók visszavonásával, vagy a tag halálával szűnik meg.

 

Dr. Vásárhelyi Gyöngyvér kuratóriumi tag  egyben az alapítvány egyik alapító tagja és ezért a kuratórium döntései során az alap vagyonának felhasználására vonatkozóan meghatározó befolyást nem gyakorolhat.

 

Nem lehet a kuratórium tagja olyan személy, akinek tisztsége az 1997. évi CLVI.törv.8.§ vagy a 9.§ szerinti összeférhetetlenségi szabályt sértene. Az alapító okirat szerinti kuratóriumi tagok személyükben nem összeférhetetlenek.

 

A kuratórium tagjai munkájukat társadalmi munkában látják el, azonban az alapítványi célok megvalósítása érdekében kifejtett tevékenységük során felmerült költségeik megtérítésére az alapítvány eszközeiből jogosultak.

 

A kezelő feladata, hatásköre és működése:

  A kuratórium, mint testület látja el a munkáját és határozati formában alkotja meg döntéseit.

 

Az elnök köteles a határozatok nyilvántartásáról és azok megőrzéséről gondoskodni.

Az alapítvány illetve a kuratórium képviseletében eljáró személyek: a kuratórium elnöke Orosz Attila, a kuratórium tagjai közül Nagy György és Mihalovics Péterné.

 

Az alapítvány bankszámlája felett a képviseletre jogosult kuratóriumi tagok ketten együtt jogosultak rendelkezni. A képviseletre jogosultak ketten együttes aláírással utalványozhatnak.

 

A kuratórium évente legalább két alkalommal ülésezik. 

 

A napirend összeállításáról, az ülések összehívásáról és levezetéséről az elnök gondoskodik. A kuratórium tagjai részére a napirendet tartalmazó meghívót legalább az ülést megelőzően 8 nappal meg kell küldenie. az üléseken bármely kuratóriumi tag jogosult további napirendi pont felvételét indítványozni, amelyről a jelenlévő tagok szavazással döntenek. Egyszerű szótöbbség esetén az indítványt tárgyalni kell.

 

A kuratórium ülése nyilvános, határozatképességéhez legalább négy kuratóriumi tag jelenléte szükséges.

 

A döntések nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel születnek. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

 

Az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik,az elfogadáshoz a kuratórium kétharmados szavazati aránya szükséges.

 

A kuratórium ülésein jegyzőkönyvet kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a hozott döntéseket, azok időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők személy szerinti megnevezését.

A kuratórium döntéseiről az elnök írásban értesíti az érintetteket, valamint gondoskodik az iskolai faliújságra 15 napig való kifüggesztéséről. A jegyzőkönyvet az elnök vezeti és az ülésen résztvevő két tag aláírásával hitelesíti.

 

Ha a kuratórium létszáma csökken, új tagot lehet választani. Ha a kuratórium létszáma négy fő alá csökken, új tagot kell választani.

 

Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratok nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, amit a kuratórium elnöke köteles biztosítani.

 

A kuratórium elnöke köteles olyan naprakész nyilvántartást vezetni,amelyből a kuratórium döntésének időpontja, tartalma, hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya, ill. személye megállapítható.

 

Az alapítvány megszűnése:

Az alapítvány határozatlan időre jött létre. Ha a Bíróság eljárás során megszüntetné, a meglévő vagyon közcélra fordításáról az alapítók döntenek.

 

  1. X. Az alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselőjelöltet nem támogat, amit a jövőre vonatkozóan is határozottan kijelent.

 

  1. Az alapítók az alapítvány ügyeivel kapcsolatban képviselőjüknek visszavonásig Dr. Vásárhelyi Gyöngyvért bízzák meg.

Alapítók

(Itt felsorolás)

 

Utána (tanuk)

Dátum.

 

 

 

 

rem ipsum