"A legtutibb dolog történt veled, kézdis maradsz mindig, ne feledd!"

Kapufa

Iskolánk jelene a jövőtök

Üdv a Kézdi suliban!

Szeretettel köszöntjük az iskolánkra kíváncsi kedves érdeklődőket!

Egy kis falu picinyke iskolájának honlapján igyekszünk valamit megmutatni magunkból, de már most szólunk! Ha valaki igazán szeretne megismerni bennünket, annak bizony el kell jönnie hozzánk! Mindenkit nyitott szívvel várunk, hogy személyes élményeket szerezhessen életünkről.

Örömmel mesélünk magunkról, mutatjuk meg értékeinket, büszkeségeinket. Nem fogjuk titkolni gondjainkat, bánatunkat sem, ahogyan lelkesen megosztjuk álmainkat, terveinket is a látogatásukkal bennünket megtisztelőkkel!

Paradicsomi életünk van, melyre büszkék vagyunk, és nagyon szeretjük!

Sokszínű, vidám életünkről alábbiakban igyekszünk egy rövid összefoglalót nyújtani.

Iskolánk fő feladatai:

Köznevelési és egyéb alapfeladata:

 • általános iskolai nevelés-oktatás (nappali rendszerű iskolai oktatás: alsó tagozat, felső tagozat)
 • sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarokkal küzdők, értelmi fogyatékos-enyhe értelmi fogyatékos)
 • nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás (német))
 • egyéb köznevelési foglalkozás (tanulószoba, egész napos iskola, napközi otthonos ellátás)
 • iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

 

Kiegészítő tevékenységeink:

 • Gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálati ellátás keretében
 • Hang- Szín- Tér Alapfokú Művészeti Iskola (Bodajk) kihelyezett tagozatának működése megállapodás alapján

 

Speciális jellemzőink:

 • Iskolánkban mind a nyolc évfolyamon német nemzetiségi nyelvoktatás folyik heti 5+1 (német nemzetiségi népismeret) órában.
 • Felsős diákjaink részére tehetséggondozás keretében német alapfokú nyelvi előkészítőt is tartunk hatodik osztályos kortól, s a legfelkészültebbek számára lehetőséget biztosítunk alap- és középfokú nyelvvizsga letételére is.
 • Angol nyelvet a 2007-2008-as tanévtől tanulhatnak felső tagozatos tanulóink heti 2 órában, a 2016/2017-es tanévtől pedig a negyedik évfolyamosok heti egy órában.
 • Az 1995-96-ostanévtől biztosítunk zeneiskolai oktatást, jelenleg a Bodajki Művészeti Iskola kihelyezett tagozataként.
 • Napközis ellátást folyamatosan a 2012-13-as tanévtől nyújtunk.
 • Diákönkormányzatunk szinte indulásunk óta, 1990-től működik megszakítás nélkül.
 • Iskolánk felvállalja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését, oktatását.
 • Jellemzőnk még, hogy a környező településekről érkező diákok aránya jelentős. Kiterjedt vonzáskörzettel rendelkezünk, tíz közeli településről járnak hozzánk gyerekek. Vonzerőnk okai a településszerkezet sajátosságai mellett speciális szolgáltatásaink, a sajátos nevelésű diákokkal való foglalkozás, a kis osztálylétszámok (átlagos osztálylétszámunk 17 fő), a családias légkör és a környéken kialakult jó hírünk.
 • Kis iskolaként jellemezhetjük magunkat, jelenlegi tanuló létszámunk 137 fő, évfolyamonként egy-egy osztállyal, melyek kis létszámúak, ideális feltételeket biztosítva az oktató-nevelő tevékenységünkhöz, a családias légkör megteremtéséhez.
 • Továbbtanulási mutatónk évek óta 100 %-os.
 • Iskolánkat a Kézdi-Vásárhelyi Imre Alapítvány és a Szomor Jövőjéért Alapítvány támogatja, anyagilag is hozzájárulva a nevelő-oktató munka színvonalának emeléséhez, tárgyi feltételeink javításához, programjaink, rendezvényeink megvalósításához.

 

A nevelőtestület profilja

16,5 pedagógus státusszal rendelkezünk.

Egyetemi végzettségű: 4 fő

Főiskolai végzettségű: 12 fő

Tanár: 8 fő

Tanító: 5 fő

Nemzetiségi német tanító: 2 fő

Nemzetiségi német tanár: 1 fő

Gyógypedagógus: 2 fő

Munkánk nagyszerű segítői, velük vagyunk teljesek:

Iskolatitkár: 1 fő

Gyógypedagógiai asszisztens: 1 fő

Gondnok: 1 fő

Takarító: 2 fő

 

Tárgyi feltételek

Intézményünk eredetileg nem iskolának épült, a műemlék jellegű kúriát a Kézdi Vásárhelyi család építette és használta. Az államosítások utáni hányattatásai végén átalakítások során vált alkalmassá iskolai oktatásra.

Épületünkben 8 tanterem, 2 szaktanterem, igazgatói iroda, és 1 tanári szoba található. Földszintjén könyvtárunkat, a számítástechnika termet alakítottuk ki, egy külön szárnyon pedig a konyhát és az ebédlőt.

Nyolc osztálytermünkből kettő nagyobb, a többi kisebb méretű, a jelenlegi maximális osztálylétszámokra még megfelelőek.

Felsős tantermeinkben mindegyikében interaktív táblák, míg az alsósokban telepített fix projektor segíti az oktatást.

Az iskola parkjában épült fel 22 éve tornacsarnokunk mely egyaránt színtere tud lenni a testnevelési foglalkozásoknak, és a kulturális rendezvényeknek is, mivel színpaddal rendelkezik. Sportudvarunk és játszóudvarunk a hatalmas árnyat adó fákkal, a fajátékokkal, ideális teret, paradicsomi környezetet biztosít a gyerekek szabad mozgásához.

 

Önkormányzatunk

Településünk önkormányzata 1989 augusztusától 2013. január 1-ig működtette fenntartóként iskolánkat, igazi jó gazdaként. Számunkra fájdalmas volt a válás, mert sok településsel ellentétben mi ideális körülmények között működhettünk. A jó kapcsolat azóta is megmaradt. Funkcionálisan ennek oka természetesen az is, hogy iskolaépületünk és sportcsarnokunk is önkormányzati tulajdonban maradt, szükséges tehát a szoros együttműködés. A falu közéletében azonban jelenleg is ugyanolyan szerepet játszik intézményünk, mint előtte. Az ünnepségek, rendezvények ugyanúgy közös szervezéssel és lebonyolítással zajlanak, s bizony nemegyszer anyagi támogatással, és minden lehetséges módon is segíti működésünket az önkormányzat. Ilyen értelemben tehát minden maradt a régiben, a szomori identitásnak továbbra is kihagyhatatlan része az iskola.

 

Nemzetiségi önkormányzatunk

Szomor sváb település, a brutális mértékű kitelepítés ellenére megőrizte nemzetiségi gyökereit, igyekszik a különböző lehetőségekkel élve őrizni hagyományait. E munkának fő mozgatója a nemzetiségi önkormányzat. Természetes volt iskolánkkal a szoros kapcsolat, amit kezdetektől kölcsönösség jellemzett. A község legnagyobb ünnepén, a nemzetiségi napon kihagyhatatlan közreműködők, szervezők és lebonyolítók a tanárok és a diákok, ahogy más, a sváb hagyományokkal kapcsolatos ünnepségeken, rendezvényeken is. A nemzetiségi önkormányzat pedig főként anyagilag, de egyéb szakmai támogatással is segíti hagyományőrző rendezvényeinket, illetve a nemzetiségi német nyelv oktatását.

 

Kézdi-Vásárhelyi Imre alapítvány

Névadónk leszármazottai 1998-ban hozták létre alapítványukat, mely évről évre jelentős összegekkel támogatja tevékenységünket. A Kézdi-hét programjai, egyéb kulturális rendezvények, színházlátogatások, táborozások, diákok és tanárok Kézdi-díja, tanév végi jutalmazások, az oktatást és nevelést segítő sport és taneszköz beszerzések, iskolabútor vásárlások, továbbképzések, konferenciák, előadások, mind, mind az alapítvány támogatásával valósulhatnak meg.

 

Az iskola környezete

Paradicsomi körülmények között élünk, amit illik kellőképpen értékelnünk, és ennek megfelelően élni benne, megőrizve természeti és épített értékeinket. Az iskolaudvarunkat biztosító kastélykert a hatalmas, árnyat adó fákkal, az évszakonként mindig más színeivel, a torzójában is utánozhatatlan hangulatú kastélyépület, a környezetbe alázatosan illeszkedő multifunkcionális sportcsarnokunk, valamint településünk tájképi környezete, a tiszta rendezett utcák és porták, nem csak irigylésre méltó életterek számunkra, de tökéletes feltételeket biztosítanak környezettudatosságra és a hagyományok, az értékek megőrzésére irányuló nevelési céljaink megvalósításához.

 

Szolgáltatásaink, sajátosságaink, értékmérőink

Továbbtanulási mutatónk hosszú évek óta 100%-os. Büszkék lehetünk erre annak ellenére is, hogy a gyermekszám csökkenése miatt egyfajta vákuum mutatkozik jelenleg a középfokú oktatásban. Tanulóink zöme érettségit adó középiskolába jelentkezik, ahol nagy százalékban meg is állják a helyüket. Nagy büszkeségünk kitűnő tanulmányi eredményű diákjaink helytállása az ország legerősebb gimnáziumaiban is. Ez egyértelmű bizonyítéka iskolánk magas színvonalú továbbtanulásra felkészítő tevékenységének.

Az országos kompetenciamérés fontos referencia természetesen számunkra is, de nem veszíthetjük szem elől azt a tényt sem, hogy a kis osztálylétszámok törvényszerűségei miatt az évfolyamok között komoly eltérések mutatkoznak, melyek elsősorban nem az oktató munka színvonalát minősítik. Ezzel együtt is, évről évre az országos kategóriaátlagok szintjén, vagy kevéssel fölötte teljesítenek diákjaink, s ugyanez mondható el az országos nyelvi felmérésekről is. Nem kérdés azonban, hogy hasznosak, jelzésértékűek ezek az adatok, melyeket minden tanévben célszerű kielemezni, majd a tanulságokat leszűrve meghatározni a szükséges lépéseket.

Hosszú évek óta biztosítunk lehetőséget tanulóinknak – tehetséggondozás keretében folytatott felkészítéssel – alapfokú német nyelvvizsga letételére.

A Bodajki Művészeti Iskolával több évtizedes a kapcsolatunk. Az anyaiskola egyre rendezettebb helyzete bizakodásra adhat okot a jövőre nézve is.

Szakköreink száma kis iskolai mivoltunkból eredően szintén erősen behatárolt, sem a tanárok, sem a diákok száma nem teszi lehetővé tíz-húsz szakkör működtetését. Ennek ellenére igyekszünk minél színesebb és teljesebb kínálatot nyújtani szakköri lehetőségekből is, és az egyéb szabadidős eseményeknek sincsenek híján diákjaink.

A tanév programjai között immár jó 20 éve kiemelkedő jelentőségű a Kézdi-hét elnevezésű programsorozatunk, mely színvonalas rendezvényeivel, nagy múltjával, a környék más településein is elterjedt hírével iskolánk egyik ékköve.

Szünidei táboraink a kezdetektől nagy népszerűségnek örvendenek, melyeken általában diákjaink harmada jelentkezik. A nagy hagyományok itt is jellemzőek. Balatoni táborunkat tavaly nyáron rendeztük meg húszadik alkalommal, de a nyolcadikosok horvátországi osztálykirándulása is 15 éves múltra tekint vissza, s nem fiatalabb német nappali táborunk sem.

Nagyon büszkék vagyunk arra is, hogy egyike vagyunk annak a tíz iskolának, akik bevezették és működtetik is a ViTT elnevezésű tengerentúlról honosított viselkedés támogató nevelési módszert.

 

A szülői elégedettség-vizsgálat kérdőíveinek eredményei

A tanfelügyeleti vizsgálat keretében elvégzett vizsgálat kérdőívét 70 szülő töltötte ki, aminek aránya, tekintve, hogy egy-egy családból több gyerek is jár iskolába, körülbelül 80%-os lehet.  Valószínűsíthető, hogy az elégedetlenebb szülők esetleg nem töltötték ki inkább a kérdőívet, viszont akik megtiszteltek bennünket a véleményükkel, az értékelés mellett azt is jelezték, hogy van véleményük az iskoláról. Ez pedig azt jelzi, hogy ismeretekkel is rendelkeznek róla, figyelemmel kísérik gyermekük iskolai életét. Ha fenntartásokkal kezelve is, de mindenképpen fontos információt jelent működésünkről e kérdőív, s leginkább arról, hogy a szülők miként értékelik munkánkat.

A 18 kérdés 90%-ára 4,5 körüli, vagy annál jóval magasabb átlagú pontot adtak a szülők, s csak egyetlen kérdésnél – a tanulók másokkal és egymással szembeni kulturált és udvarias viselkedésének megítélésében – lett 3,97 az átlag. E felmérés szerint tehát a szülők nagy része egyértelműen nagyon pozitívan ítéli meg az iskolát és az ott folyó oktató-nevelő munkát. Természetesen egyedi konfliktusok, egyéni sérelmek mindig napirendre kerülhetnek, de egy ilyen kérdőív valamiféle jelzését akkor is képes megmutatni az általános vélekedésnek. A magas átlagú eredmény pedig szépen mutatja, hogy jó úton járunk, s a későbbi még aktívabb és hatékonyabb együttműködést erős alapokra tervezhetjük. Szükség is van erre, mert a szülők új nemzedéke új mentalitással, szemlélettel, új igényekkel fordul az iskola felé, melyeket csak egy nagyon élő, egymás szempontjait ismerő, toleráló kapcsolatban vagyunk képesek megfelelően kezelni, illetve kielégíteni.