Híreink

Kézdi-Vásárhelyi Imre Alapítvány

 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

KÉZDI- VÁSÁRHELYI IMRE leszármazottai és családtagjai közös szándékkal és anyagi eszközökkel közhasznú jogállású, közhasznú fokozatú alapítvány létrehozását határozták el.

 

 1. Alapító tagok és az alapítványhoz való készpénz-hozzájárulásuk a következő:

 

név:                                      leánykori név:                    cím:

 

Nádosy Elekné      Kézdi-Vásárhelyi  Margit            7981 Görösgalpuszta Hrsz. 248                      5.000.-Ft

Döry Ádámné                      Jeszenszky Éva           1126 Böszörményi út 8.II/1.                            10.000.-Ft

 1. Vásárhelyi Endréné Palovits Anna  2500 Esztergom, Széchenyi tér 8.fsz. 2.         6.000.-Ft

Vásárhelyi Pálné                  Vosits Mária                 2060 Bicske, Fáy A. u. 182.I.I./1                     8.000.-Ft

Döry Hugó                                                              Täppgränd 12249 Enskede, Svédország        10.000.-Ft

Döry Imre                                                                Flintvägen,14134 Huddinge, Svédország       10.000.-Ft

Döry Jenő                                                                 1039 Bp. Királyok u. 182.I/6.                          10.000.-Ft

                                                                                          Új cím:    1039 Budapest, Árpád u. 97.

Konreichné

Vásárhelyi Anasztázia         Vásárhelyi Anasztázia       2509 Esztergom, Wesselényi út 41.I/3.       5.000.-Ft

Margitai Zoltán                                                               1036 Bp. Lajos u. 47/b. II/1.                        2.000.-Ft

Nádosy Sylvia                     Nádosy Sylvia                    1112 Bp. Botfalu u. 23.                                9.000.-Ft

Patay Éna  (Helyesbített név)    Döry Éna                     1028 Bp. Bujdosó köz. 10/b                       10.000.-Ft  

Sípos Ákosné                      Margittay Marietta              3100 Salgótarján, Pécskő u. 12/b.                2.000.-Ft

Vásárhelyi Anna                 Vásárhelyi Anna                  1061 Bp. Andrássy út 47.II/11.                     8.000.-Ft

Vásárhelyi Béla                                                               2024 Debrecen, Zöldfa u. 12/a.I/1.              8.000.-Ft

dr.Vásárhelyi Gyöngyvér   Vásárhelyi Gyöngyvér        2000  Szentendre, Szmolica sétány 4/3.        8.000.-Ft

Vásárhelyi Imre                                                               9090  Pannonhalma, Monostor                    8.000.-Ft   

Vásárhelyi János                                                            2060 Bicske, Fáy A. u. 1. I/1.                        8.000.-Ft

Vásárhelyi Pál                                                                 3143 Mátranovák, Vásárhelyi Pál u. 20.      8.000.-Ft  

Összesen:                                        135.000.-Ft

 

 

 1. Az alapítvány neve:

 

Kézdi Vásárhelyi Imre Alapítvány

 

 • Az alapítvány székhelye:

 

Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola

2822 Szomor,  Mátyás király u. 8-10.

 

Levelezési cím: 2822 Szomor

                         Mátyás király u. 8-10.       

 

 1. Az alapítvány célja:

 

A Khtv. 26. §. c, pont 2., 4., 5. és 6. pontjaiban megjelölt közhasznú tevékenység keretében Szomor községben szociális tevékenység folytatása, nevelés és oktatás támogatása kulturális tevékenység támogatása és a kulturális örökség megóvása.

 

 1. Az alapítvány céljának részletezése:

 

Az alapítók az alapítványt az alábbi közhasznú tevékenységek támogatására hozták létre:

 

 1. A Khtv. 26. §. c, 2.pont szerinti szociális tevékenység keretében a Szomor községben lévő Kézdi- Vásárhelyi Imre Általános Iskola szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű tanulóinak segítése,

 

 1. A Khtv. 26. §. c, 4. pont szerinti oktatási és ismeretterjesztési tevékenység keretében az ezt segítő eszközök beszerzése, valamint az e téren kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógusok és diákok támogatása ,

 

 1. 26.§. c., 5. pont szerinti kulturális tevékenység támogatása keretében a tanterven felüli kulturális célú szabadidős tevékenység és ezt szolgáló közösségi rendezvények támogatása.

 

 1. A Khtv. §. c, 6. pont szerinti kulturális örökség megóvása területén Szomor község múltjának, történelmének , hagyományainak és kiemelkedő alakjainak felkutatása és emlékeinek megőrzése érdekében végzett   tevékenység támogatása.

 

 

 1. Az alapítvány vagyona és felhasználási módja:

 

Az alapítvány induló vagyona 135.000,-  Ft azaz százharmincötezer forint készpénz, melyet az alapítók az Esztergom és Vidéke Takarékszövetkezet Gyermelyi Kirendeltségénél nyitott  63100136 12002047 számú bankszámlán az alapítvány javára befizettek.

Jelenleg a  név:  Duna Takarékbank  Zrt.  Gyermelyi Kirendeltsége

Jelenlegi számlaszám: 58600537-12002047-00000000 (folyószámla)

Lekötött számla: 58600537-31984184-0000000 (betéti számla)

 

Az alapítvány nyitott, így azt hazai és külföldi természetes és jogi személyek – akik az alapítvány céljaival egyetértenek –  adományaikkal támogathatják.

 

A felajánlás tárgya lehet pénz , ingatlan,  ingó dolog, vagyoni értékű jog, tevékenység, közreműködés.

A kuratórium visszautasíthatja azt a felajánlást,  amely az alapítvány céljaival ellentétes.

Az alapítvány „nyitott” számlájára történő pénzbefizetéshez nem szükséges a kuratórium elfogadó nyilatkozata.

 

Az alapítvány támogatása olyan felajánlás,  amely ingyenes, egyoldalú  és visszteher nélküli juttatást jelent.

Az alapítvány készpénzvagyonát alapítványi betétként – a kuratórium döntése szerint  -vállalkozási kockázattal nem járó módon kell elhelyezni.

 

Az alapítványi célok megvalósítására és az alapítvány működtetésére a mindenkori alapítványi vagyon hozama és a pénzbeli támogatások 80% – a használhatók fel.   A befolyt pénzbeli támogatások 20% – az alapítói vagyon összegét növeli.

Ettől az aránytól egyedi esetekben a kuratórium döntése alapján el lehet térni.

 

A rendelkezésre álló eszközök konkrét felhasználási módjáról az alapítványi célok megvalósítása érdekében a kuratórium jogosult dönteni.

 

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt csak az alapítványi célokra lehet felhasználni.

 

 • Az alapítvány kezelője:

 

Az alapítvány kezelője, legfőbb döntéshozó, irányító és gazdálkodó szerve a hat tagú kuratórium. Az alapítvány alapító tagjai közül legfeljebb egy személy lehet a kuratórium tagja.

Az alapítvány indulásakor az alapítók a kuratórium tagjainak  a következő személyeket kérték fel:

 

Elnök:  Orosz Attila                             2822 Szomor, Zsámbéki u 34. (Címváltozás)

 

Tagok: Nagy György                          2822 Szomor Kodály Z u .6.

             Mihalovics Péterné               2822 Szomor  Bem J u.8. (Címváltozás)

             Szelcsányiné Pauli Gizella    2822 Szomor Zsámbéki u 20.

             Terplán Zoltán                       2822 Szomor Kodály Z u. 9. ( Címváltozás)

             Dr. Vásárhelyi Gyöngyvér      2000 Szentendre Szmolnica sétány 4/3

       

A kuratóriumi tisztségre szóló megbízás határozatlan időre szól. A tisztség lemondással, a delegáló alapítók visszavonásával, vagy a tag halálával szűnik meg.

 

Dr. Vásárhelyi Gyöngyvér kuratóriumi tag  egyben az alapítvány egyik alapító tagja és ezért a kuratórium döntései során az alap vagyonának felhasználására vonatkozóan meghatározó befolyást nem gyakorolhat.

 

Nem lehet a kuratórium tagja olyan személy, akinek tisztsége az 1997. évi CLVI.törv.8.§ vagy a 9.§ szerinti összeférhetetlenségi szabályt sértene. Az alapító okirat szerinti kuratóriumi tagok személyükben nem összeférhetetlenek.

 

A kuratórium tagjai munkájukat társadalmi munkában látják el, azonban az alapítványi célok megvalósítása érdekében kifejtett tevékenységük során felmerült költségeik megtérítésére az alapítvány eszközeiből jogosultak.

 

 • A kezelő feladata, hatásköre és működése:

 

  A kuratórium, mint testület látja el a munkáját és határozati formában alkotja meg döntéseit.

 

Az elnök köteles a határozatok nyilvántartásáról és azok megőrzéséről gondoskodni.

Az alapítvány illetve a kuratórium képviseletében eljáró személyek: a kuratórium elnöke Orosz Attila, a kuratórium tagjai közül Nagy György és Mihalovics Péterné.

 

Az alapítvány bankszámlája felett a képviseletre jogosult kuratóriumi tagok ketten együtt jogosultak rendelkezni. A képviseletre jogosultak ketten együttes aláírással utalványozhatnak.

 

A kuratórium évente legalább két alkalommal ülésezik. 

 

A napirend összealításáról, az ülések összehívásáról és levezetéséről az elnök gondoskodik. A kuratórium tagjai részére a napirendet tartalmazó meghívót legalább az ülést megelőzően 8 nappal meg kell küldenie. az üléseken bármely kuratóriumi tag jogosult további napirendi pont felvételét indítványozni, amelyről a jelenlévő tagok szavazással döntenek. Egyszerű szótöbbség esetén az indítványt tárgyalni kell.

 

A kuratórium ülése nyilvános, határozatképességéhez legalább négy kuratóriumi tag jelenléte szükséges.

 

A döntések nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel születnek. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

 

Az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik,az elfogadáshoz a kuratórium kétharmados szavazati aránya szükséges.

 

A kuratórium ülésein jegyzőkönyvet kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a hozott döntéseket, azok időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők személy szerinti megnevezését.

A kuratórium döntéseiről az elnök írásban értesíti az érintetteket, valamint gondoskodik az iskolai faliújságra 15 napig való kifüggesztéséről. A jegyzőkönyvet az elnök vezeti és az ülésen résztvevő két tag aláírásával hitelesíti.

 

Ha a kuratórium létszáma csökken, új tagot lehet választani. Ha a kuratórium létszáma négy fő alá csökken, új tagot kell választani.

 

Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratok nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, amit a kuratórium elnöke köteles biztosítani.

 

A kuratórium elnöke köteles olyan naprakész nyilvántartást vezetni,amelyből a kuratórium döntésének időpontja, tartalma, hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya, ill. személye megállapítható.

 

 

 1. Az alapítvány megszűnése:

 

Az alapítvány határozatlan időre jött létre. Ha a Bíróság eljárás során megszüntetné, a meglévő vagyon közcélra fordításáról az alapítók döntenek.

 

 1. X. Az alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselőjelöltet nem támogat, amit a jövőre vonatkozóan is határozottan kijelent.

 

 1. Az alapítók az alapítvány ügyeivel kapcsolatban képviselőjüknek visszavonásig Dr. Vásárhelyi Gyöngyvért bízzák meg.

Alapítók

(Itt felsorolás)

 

Utána (tanuk)

Dátum.

 

 

 

 

rem ipsum